CREDITS

Concept | Design | Implementation: Despina Aeraki, Eleonora Xanthopoulou
Html, css, javascript author: Danae Stamataki
Web developer: Giorgos Kostas
Copywriter: Harris Tzannis